Mục đích của đời sống trên địa cầu


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Tel Aviv, Do Thái,
ngày 21 tháng 11, 1999 (nguyên văn tiếng Anh)
DVD số 671
V:  Ý nghĩa của sự sống trên đời này là gì theo quan niệm của Ngài?


SP:  Ðây là một câu hỏi rất, rất, rất dài. Nhưng tôi sẽ rút ngắn lại. Ý nghĩa hay mục đích của đời sống trên địa cầu là để tìm Thượng Ðế. Quý vị sẽ ngạc nhiên. Tôi sẽ giải thích.

Vì luôn luôn ở cùng Thượng Ðế trong vĩnh hằng, thụ hưởng chân phúc thiên đàng, chúng ta luôn luôn hạnh phúc. Chúng ta đã có tất cả. Và chúng ta xem thường điều này, bởi vì không có điều gì khác để so sánh: không có sự đau khổ để hiểu được hạnh phúc, không có sự buồn rầu để có thể cảm kích niềm vui, không có gian khổ để hiểu được ân sủng lúc nào cũng sẵn có và tất cả những tiện nghi mà Thượng Ðế đã ban cho. Cho nên, Thượng Ðế gửi chúng ta đến đây để học hỏi lại và hưởng thụ thiên đàng trở lại, để khi trở về đó, chúng ta sẽ vui hưởng. Chúng ta sẽ hiểu được cả hai mặt của Tạo hóa. (Sư Phụ ra dấu chỉ về hướng trời và đất) Ðó là như vậy. Cho nên, nếu không tìm Thượng Ðế trong đời sống để quân bình hai khía cạnh này hoặc để trở về với Ngài, chúng ta sẽ rất đau khổ, bởi vì đây không phải là cuộc sống của chúng ta; nơi đây không phải là nhà của chúng ta. Cảnh giới vật chất chỉ là một kinh nghiệm tạm thời để chúng ta trở về thiên đàng, để vui hưởng Thượng Ðế nhiều hơn và hưởng thụ thiên đàng nhiều hơn.