Hãy để Thượng Ðế chữa trị


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Tel Aviv, Do Thái,
ngày 21 tháng 11, 1999 (nguyên văn tiếng Anh)
DVD số 671
V:  Tôi được cho biết là một người dùng linh lực chữa bệnh không thích hợp để thọ Tâm Ấn. Tôi rất muốn nghe lời khuyên của Sư Phụ về việc làm cách nào tôi có thể tham gia vào thể nghiệm tâm linh này?


SP:  Tôi không bảo quý vị ngưng chữa bệnh, tôi chỉ muốn bày cho quý vị một phương pháp vĩ đại hơn để chữa bệnh, để làm một người chữa bệnh vĩ đại hơn, như là Chúa Giê-su, khi người ta chỉ chạm vào áo của Ngài là họ được khỏi bệnh. Và Chúa Giê-su thậm chí cũng không nhận rằng Ngài là người chữa bệnh. Ngài nói: "Ðức tin của ngươi đã chữa cho ngươi", và "Cha ta đã chữa cho ngươi", bởi vì Ngài không còn ngã chấp. Ngài không còn đặt tay lên thân thể người ta nữa; Ngài không còn cầu nguyện cho người ta nữa. Ngài không làm gì cả!

Tất cả đều là việc làm của Ðấng Cha Lành. Ðức Cha là người chữa bệnh vĩ đại nhất của tất cả mọi thời đại; và đó là địa vị mà chúng ta nên đạt đến; tất cả chúng ta, bởi vì chúng ta là con cái của Thượng Ðế. Chúng ta có tất cả những lực lượng này; toàn thể vũ trụ thuộc về chúng ta. Bất cứ quý vị muốn làm gì, quý vị có thể làm được, nhưng quý vị phải đồng nhất với lực lượng này, đồng nhất với Thượng Ðế và để cho Thượng Ðế làm việc, không phải chỉ làm một cá nhân đơn độc chữa bệnh và phải dựa vào những phương tiện thể chất để chữa trị cho người khác.

Do đó, tôi muốn bày cho quý vị cách trở thành một người chữa bệnh vĩ đại hơn. Nếu quý vị đã sẵn sàng làm việc này, thì hãy tham gia với chúng tôi. Nếu chưa sẵn sàng, quý vị cứ ở tại chỗ và hưởng thụ công việc của mình. Nếu quý vị vẫn thích công việc này, thì cứ tiếp tục. Hãy làm bất cứ điều gì tốt nhất cho mình; hãy làm bất cứ việc gì khiến quý vị hạnh phúc nhất. Quý vị không cần đến với tôi, nếu đã hài lòng ở chỗ của mình. Hãy làm bất cứ điều gì thích hợp cho quý vị tại thời điểm này. Nếu quý vị muốn tham gia với chúng tôi, thì hoan nghênh. Không ràng buộc, không điều kiện, không tiền bạc, bây giờ và vĩnh viễn, không gì cả! Tôi có đây để phục vụ quý vị. Nhưng nếu quý vị vui hưởng tại chỗ của mình, cũng tốt! Tất cả chúng ta đều tốt đẹp trước mắt Thượng Ðế. Tùy theo chúng ta thích làm gì, Ngài sẽ giúp đỡ. Nếu quý vị muốn tiếp tục làm y tá, như vậy cũng tốt. Nhưng nếu muốn học thành bác sĩ, quý vị phải bỏ xuống công việc này và học hỏi thêm. (Mọi người vỗ tay)

Trong tất cả các Thánh Kinh, quý vị không nghe có bất cứ vị Tiên tri nào chữa bệnh cho ai bằng phương tiện vật chất. Bất cứ ai ở trong sự hiện diện của các Ngài, nếu đó là ý của Ðấng Cha Lành, thì họ sẽ được chữa khỏi, qua sự tiếp cận vị Tiên tri hay Minh sư, hay qua việc cầu nguyện với vị Minh sư, cho dù họ ở cách xa ngàn dặm. Nếu ý Thượng Ðế muốn người này được chữa trị qua vị Minh sư, thì việc này sẽ được thực hiện. Nhưng Minh sư không làm những chuyện thuộc về thể chất. Ðó là lý do tại sao Chúa Giê-su không nhận rằng Ngài làm bất cứ phép lạ nào. Người ta chỉ tuyên dương như vậy! Mọi người nói: "Ô! Ngài chữa khỏi người bệnh. Ngài chữa khỏi người mù". Thật ra, đó là vì họ biết qua Ngài mà họ được chữa khỏi.

Nhưng Chúa Giê-su hay bất cứ vị Minh sư nào như là Abraham hay Mô-Ha-Med không cố ý làm để tuyên dương: "Phải! Ðó là tôi; Tôi chữa khỏi cho quý vị". Không! Bởi vì làm như vậy là phỉ báng Ðức Cha của chúng ta; là rất ngạo mạn. Tôi rất tiếc phải nói như vậy. Nếu quý vị ở gần các anh chị em đang học hỏi cùng một pháp môn và đang tu hành cùng một pháp như tôi, quý vị sẽ nghe họ kể rất nhiều câu chuyện phép lạ như vậy, và họ sẽ nói rằng tôi là người làm những phép lạ này. Nhưng tôi luôn luôn nói đi nói lại với họ, và ngay bây giờ nữa, rằng tôi không làm gì cả. Nếu có lợi ích gì đến qua tôi, đó là sự làm việc của Ðức Cha! Tôi không không bao giờ làm điều gì không có ý chỉ của Ngài. Do đó bất cứ lần nào đệ tử tới với tôi hoặc viết thư cảm tạ tôi về việc chữa khỏi bất cứ bệnh gì, về bất cứ phép lạ hay bất cứ chứng bệnh trầm kha nào mà họ đã thoát khỏi, tôi luôn luôn cảm tạ Ðức Cha, bởi vì tôi biết đó là Ngài và sự làm việc của Ngài. Tôi biết chắc chắn như vậy! Không ai khác ở đó ngoại trừ Ðức Cha, hay Ðức Mẹ. Ðức Mẹ hoặc là Ðức Cha.