Truyền hình Vô Thượng Sư
Do sư tỷ đồng tu Aurora, Vancouver, Gia Nã Ðại (nguyên văn tiếng Anh)
Hàng ngày Tin Ðáng Chú Ý - Tin khẳng định cho một thế giới tốt đẹp hơn

 
http://www.suprememastertv.com/