Nhà hàng chay trên khắp thế giới

(đồng tu điều hành)


Hàn Quốc
Tiệm chay SM (Trung tâm Hán Thành điều hành)
Ðịa chỉ: 229-10, Poi-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Ðiện thoại: 82-2-576-9637
Fax: 82-2-575-9562
Trang Mạng:
http://www.smvege.co.kr/


Tiệm bánh Vegelove
Ðịa chỉ: 221, Poi-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Ðiện thoại: 82-2-576-9637
Ðiện thư: anagelena@yahoo.co.kr


Tiệm chay Vegelove (đồng tu điều hành)
Ðịa chỉ: 8th Floor, Lotte Department Store, 937, Daechi-dong,
Gangnam-gu, Seoul, Korea
Ðiện thoại: 82-2-565-6470
Trang Mạng: http://vegelove.co.kr/


Quê Hương Cảnh Giới Thứ Năm (đồng tu điều hành)
Ðịa chỉ: 59 Gwanhoon dong, Jongno-gu, Seoul, Korea
Ðiện thoại: 82-2-735-7171
Trang Mạng: http://www.go5.co.kr/


HanWulChae (đồng tu điều hành)
Ðịa chỉ: 11-7 Youngjun-dong, Dong-gu, Daejeon, Korea
Ðiện thoại: 82-42-638-7676


Nhà hàng ChaeSikSarang (đồng tu điều hành)
Ðịa chỉ: 158-5 Dongmun-dong, Andong, Korea
Ðiện thoại: 82-54-841-9244


Nhà hàng ChaeSikSarang (đồng tu điều hành)
Ðịa chỉ: 185-4 Boksan2-dong, Jung-gu, Wulsan, Korea
Ðiện thoại: 82-52-297-4844


GwiGerRaeSa (đồng tu điều hành)
Ðịa chỉ: 484-1, BaekUl-ri, SanNae-myon, Namwon,
Jeonbuk-do, Korea
Ðiện thoại: 82-63-636-8093


Hồng Kông

Buddha Hut (đồng tu điều hành)
Ðịa chỉ: 245 Amoy Plaza Phase 2, 77 Ngau Tau Kok Road,
Kowloon, Hong Kong.
Ðiện thoại: 852-27511321


Úc Ðại Lợi

One World Cuisine (đồng tu điều hành)
Ðịa chỉ: Shop 7, 23 South Street, Kardinya WA6163,
Australia (beside IGA)
Ðiện thoại: 61-8-9331-6677
Fax: 61-8-9331-6699
Ðiện thư: enquiry@oneworldcuisine.com.au
Trang Mạng: www.oneworldcuisine.com.au


Ðể biết thêm về nhà hàng chay khắp thế giới, xin viếng:
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/food/restaurant/
http://www.godsdirectcontact.com/vegetarian/veg.html


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn