Nhớ Sư Phụ

Do sư tỷ đồng tu Thiệu, Trung Quốc (nguyên văn tiếng Trung Hoa)