Sư Phụ kính mến

Cảm tạ Ngài muôn ngàn phương cách
        Mỗi một ngày lợi ích chúng sanh

Cao cả tình thương vô lượng phước lành
        Cả vũ trụ thăng hoa giải thoát

Càng nhiều người thế gian cảm kích
        Ðịa cầu càng thanh tịnh bình an

Lòng đệ tử biết ơn vô vàn
        Hân hoan chúc mừng Ngày Thanh Hải!
 


Thương kính,
Các đệ tử ở Trung tâm New Jersey, Hoa Kỳ