Cách đối xử với thú vật


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, hội thảo truyền hình
tại buổi phát hành sách mới Những con chó trong đời tôi,
Ðài Bắc, Formosa, ngày 25 tháng 10, 2007 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Thú vật nuôi nên được sống hạnh phúc và bảo đảm một đời sống thoải mái và có phẩm cách. Như chúng ta, thú vật cũng cần phẩm cách; nếu quý vị có thể câu thông với chúng, chúng sẽ nói với quý vị như vậy. Ðối xử thú vật với lòng kính trọng rất tốt và hữu ích cho chúng. Ðối với chúng, sống với phẩm cách rất quan trọng; thức ăn không phải là tất cả. Chúng thật sự không đến thế giới này chỉ để ăn; nhìn từ bên ngoài thì thấy như vậy thôi.