<Ðài Loan Nhật Báo> Formosa

Ngày 16 tháng 9, 2001
(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Nỗ Lực Cứu Trợ Của Ðoàn Thể Tôn Giáo Làm Ấm Lòng Người Dân New York!

Thanh Hải Vô Thượng Sư kêu gọi tất cả các Trung Tâm của Ngài trên khắp thế giới cống hiến vật chất và cầu nguyện cho hòa bình thế giới.


Báo Chí Ðó Ðây

* Nhật Báo Thế Giới, Nữu Ước, Hoa Kỳ
*
*

Tải Xuống
Bản Tin #126

Bản Tin 126
Mục Lục