V: Kính thưa Sư Phụ, Ngài có sẵn lòng mở một trường đại học để giáo dục những học sinh giỏi nhất, đạo đức nhất không?

SP: Tôi đã mở trường rồi. Pháp Môn Quán Âm mà tôi đang dạy chính là nó! (Vỗ tay) Ðệ tử chúng ta là những học trò xuất sắc, đạo hạnh nhất. Họ không đánh bạc, hút thuốc, nói những điều không thật, không phạm những chuyện tà dâm, lấy những cái không phải của họ, hoặc không giết người, sát sinh. Tất cả những người này đều ăn chay, mỗi ngày ngồi thiền tìm về trí huệ bên trong; đây là những đức tính cao nhất. (Vỗ tay) Ðúng như vậy. Pháp Môn Quán Âm của chúng ta là đại học đường vô thượng!


Vấn Ðáp Chọn Lọc

* Nâng Cao Nền Văn Hóa Giáo Dục Của Chúng Ta
*
*

Tải Xuống Bản Tin #126

Bản Tin 126
Mục Lục