Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
tại Tây Hồ, Formosa - Ngày 21 tháng 1 năm 1996
(Nguyên văn tiếng Trung Hoa) Băng hình số 523


Mặc dầu tôi dạy quý vị về trang điểm, đức hạnh để nhắc nhở quý vị phải cố gắng hết sức duy trì chính mình và bày tỏ những khía cạnh thẩm mỹ của mình, nhưng điều đó không thể bảo đảm rằng hôn nhân quý vị chắc chắn sẽ hạnh phúc và tốt đẹp. Bởi vì nhiều khi nghiệp chướng gây ra những hoàn cảnh khác hẳn những gì mình mong muốn. Thành thử, nếu chúng ta đã làm hết sức mình rồi mà hôn nhân vẫn không thành công thì chúng ta cũng nên cám ơn Thượng Ðế giải thoát chúng ta. Không có gì phải than trách.

Nếu chúng ta không làm tròn bổn phận trong hôn nhân và nếu hôn nhân thất bại thì tâm chúng ta sẽ không yên ổn. Chúng ta nghĩ có lẽ đó là lỗi tại mình, có lẽ chúng ta làm việc không giỏi, nấu nướng tệ hại, hoặc không làm mình đẹp cho vừa mắt ông chồng. Do đó chúng ta phải làm tất cả mọi chuyện càng giỏi càng tốt. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là sau khi làm mọi chuyện một cách tốt đẹp, ông chồng chắc chắn sẽ không bỏ chúng ta. Không ai có thể bảo đảm chuyện này.

Cũng giống như vậy, nếu người chồng thật là hoàn toàn và cũng rất hiền, không có nghĩa là chắc chắn người vợ sẽ không bỏ ông ta. Nguyên nhân và nghiệp chướng ở thế giới này thật khó mà lường được. Thành thử, làm hết sức cho tròn nhiệm vụ, bổn phận của mình, tâm hồn chúng ta sẽ yên ổn. Lỡ có chuyện gì thật sự xảy ra thì lương tâm mình sẽ không ray rứt. Chúng ta có thể thẳng thắn trực diện với lương tâm vì biết rằng mình đã hoàn tất nhiệm vụ và đã làm tất cả những gì mình cần phải làm.

Cho nên, sau khi tôi dạy quý vị cách trang điểm và đức hạnh, không có nghĩa là hôn nhân quý vị bảo đảm thành công. Không ai bảo đảm được chuyện này. Hầu hết những gì ở đời đều vô thường. Thành thử, làm việc gì chúng ta cũng chỉ làm hết sức mình cho tròn nhiệm vụ, giống như bảo vệ hôn nhân. Rồi nếu có chuyện gì xảy ra thì chúng ta biết rằng đó là một sự an bày của Thượng Ðế, của số mệnh. Chúng ta không cần kỳ vọng điều chi, không trách móc ai, không cảm thấy bất ổn, buồn bã hoặc lưu luyến một cái gì cả. Hơn nữa, sau khi làm đầy đủ mọi việc, dù hôn nhân đổ vỡ, chúng ta vẫn trở thành một con người tự tại. Ðó là quan trọng nhất.

Mục Lục