Table 1: Chi Tiêu Cho Hoạt Ðộng Thiện Nguyện tại Formosa Trong Tháng 3 và Tháng 4, 2002

Ðịa Ðiểm

Ngày Tháng

Chi Tiết

Tổng Số

(NT$)

Mục Lục

Ðào Viên

2002.03.14

Hội thảo nâng cao tâm thức, chương trình văn hóa, giải trí và hướng dẫn thiền định cho tù nhân Trại Cải Hun Ðào Viên (do đồng tu tổ chức và điều hành)

0

 

Ðài Bắc

2002.03.21

Thắp đèn ban đêm tại trường trung học Ðệ Nhất Cấp thành phố Lungshan (từ ngày 9 tháng 3 đến 8 tháng 6)

30,000

A

Cao Hùng

2002.03.27

Hội thảo nâng cao tâm thức và hướng dẫn thiền định cho tù nhân Trại Cải Huấn Vị Thành Niên Cao Hùng (do đồng tu tổ chức và điều hành)

0

 

Ðài Nam

2002.03.27

Hội thảo nâng cao tâm thức và hướng dẫn thiền định cho tù nhân Trại tù ngoài trời Mingte thuộc Ðài nam (do đồng tu tổ chức và điều hành)

0

 

Ðài Nam

2002.03.28

Hội thảo nâng cao tâm thức và hướng dẫn thiền định cho tù nhân Khám đường Ðài Nam (do đồng tu tổ chức và điều hành)

0

 

Tân Châu

2002.03.31

Ðóng góp cho quỹ phát triển Hội Hồng Thập Tự Formosa, chi nhánh Quận hạt Tân Châu, để tổ chức chương trình cấp cứu cho đồng tu tại Tân Châu

10,000

B

Ðài Nam

2002.04.25

Hội thảo nâng cao tâm thức và sức khỏe cho tù nhân tại Khám đường Ðài Nam (do đồng tu tổ chức và điều hành)

0

 

Total:

NT$40,000

 

Bảng 2: Chi Tiêu Cứu Trợ Cho Các Gia Ðình Nghèo tại Formosa, trong tháng 3 và 4, 2002

 

Tháng 3, 2002

Tháng 4, 2002

 

Ðịa Ðiểm

Tổng Số Gia Cư

Tổng Số

(NT$)

Tổng Số Gia Cư

Tổng Số

(NT$)

Mục Lục

Cơ Long

1

2,000

1

2,000

1

Ðài Bắc

8

21,000

8

18,000

2

Ðào Viên

1

2,000

1

2,000

3

Tân Châu

2

6,000

2

6,000

4

Ðài Trung

8

26,000

8

26,000

5

Nam Ðầu

6

23,000

6

23,000

6

Gia Nghĩa

3

8,000

3

8,000

7

Ðài Nam

1

4,000

1

4,000

8

Cao Bình

4

12,000

4

12,000

9

Ðài Ðông

2

6,000

3

8,000

10

Tổng Số Hàng Tháng

36

NT$110,000

37

NT$109,000

 

Tổng cộng:                                                            NT $ 219,000

Tổng cộng chi tiêu cho các hoạt động từ thiện và quỹ cứu trợ tại Formosa cho tháng 3 và 4, 2002, trình bày trong bảng 1 và 2, là NT$259,000 (khoảng US$7,400)


Thăm Viếng Nhà Dưỡng Lão
Chăm Sóc Người Bệnh Trí Não
Hội Thảo về Tâm Linh và Sức Khỏe
Chi Tiêu Cho Hoạt Ðộng Thiện Nguyện tại Formosa Trong Tháng 3 và Tháng 4, 2002 / Chi Tiêu Cứu Trợ Cho Các Gia Ðình Nghèo tại Formosa, trong tháng 3 và 4, 2002