Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Thiền Tam
Los Angeles, California, Hoa Kỳ
Ngày 16 tháng 12 năm 1998
(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 639B

V: Kính thưa Sư Phụ, con muốn hỏi mẹ con và con đã nhận vài đứa trẻ mồ côi làm con nuôi, và chúng con muốn nhận thêm nữa. Nhưng người Ba Tây thuộc những tôn giáo nào đó bảo chúng con làm như vậy là sai, bởi vì ta không thể thay đổi nghiệp quả của những đứa trẻ này. Làm sao biết được những gì mình đang làm là đúng?

SP: Quý vị đang làm đúng khi việc đó làm cho quý vị cảm thấy vui, dễ chịu. (Cám ơn Sư Phụ!) Khi con tim bảo mình rằng điều đó tốt, điều đó làm người khác sung sướng, hạnh phúc, thì cứ làm, đừng lo nghiệp chướng. Chúa Giê Su chết; có lẽ Ngài không thích, nhưng Ngài cảm thấy sung sướng khi làm như vậy. Bởi Ngài làm là vì nhân loại, vì đệ tử. Ngài không nề hà.

Q: Như vậy chúng con không gây những vấn đề phiền não cho trẻ nhỏ?

SP: Nếu chúng cần quý vị, và quý vị cảm thấy vui và có thể đài thọ được, thì cứ việc làm, nếu chuyện đó làm quý vị sung sướng, dễ chịu. Bởi vì quý vị cũng phải có khả năng để mà sống. Nếu muốn nhận chúng làm con nuôi và có thể lo cho chúng được, thì hãy nhận nuôi nhiều ít tùy theo khả năng của quý vị có thể săn sóc cho chúng bao nhiêu, và tùy theo sự dễ chịu của quý vị như thế nào. Thượng Ðế không khi nào cấm quý vị làm những việc như vậy. Dù có lãnh nghiệp chướng của chúng đi nữa, thì có sao đâu? Chúng ta ở đây là để lấy nghiệp chướng. Nếu lấy được thì chúng ta lấy, chúng ta không sợ.

V: Cám ơn Sư Phụ rất nhiều.

SP: ừ, cứ làm đi. Không sao đâu.