Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Florida, Hoa Kỳ,
ngày 11 tháng 5 năm 2002
(Nguyên văn tiếng Anh)

V: Thưa Sư Phụ, con nghe Sư Phụ nói trong một cuốn băng rằng đôi khi một linh hồn vĩ đại cũng có thể tách ra, và Sư Phụ đang thâu thập tất cả những linh hồn trở lại với Ngài. Cái đó có khác với câu "Thượng Ðế là tất cả" không? Có thể nào đó cũng là một linh hồn vĩ đại? Con vừa mới nhớ ra điều này trong cuốn băng, bởi vì con cảm thấy rất có nhiều quan hệ đối với Sư Phụ nên con nghĩ rằng có thể Sư Phụ đang thâu thập tất cả những cái của chính Ngài trở lại với chính Ngài bằng một đường lối nào đó.

M: Có thể như vậy.

V: Có thể nào một linh hồn vĩ đại nhiều như vậy rồi lại thâu thập những linh hồn khác vào với chính Nó một lần nữa? Như vậy có khác với Thượng Ðế là một chúng sinh vĩ đại bao trùm, chứa đựng tất cả mọi người? Con nghĩ Sư Phụ ý nói là như vậy.

SP: Ðó là một cái khác nữa, phải.

V: Nhưng điều đó hay quá, con chỉ muốn biết nó có đúng hay không.

SP: Ở một khía cạnh nào đó, nó đúng. Bởi vì tất cả chúng ta chỉ là một. Chỉ vì chúng ta phải chơi những vai trò khác nhau để mà làm nên toàn bộ. Thân thể cần phải có ngón tay, ngón chân, mắt, mũi. Toàn thân không thể nào chỉ là một cái mũi to, ví dụ vậy. (Cười)

V: Cho nên, khi gặp Sư Phụ, họ thấy giống như trở về nhà, giống như những linh hồn trở về với Sư Phụ.

SP: ừ. Một số người đã là một phần của công trình vĩ đại, như một phần của cả nhóm, làm việc vì một mục đích vĩ đại. Cho nên họ trở lại nữa để làm cùng việc đó, hoặc để tiến hóa lên bằng cách làm những công việc tốt hơn.

V: Bởi vì con cảm thấy như trở về nhà vậy.

SP: ừ, vì sau khi thọ Tâm Ấn, người nào đến và thành tâm thì sẽ cảm thấy như trở về nhà. Bởi vì chúng ta đều có cùng mục đích, và chúng ta là một thể. Chúng ta trở thành câu thông, nối vào nhau trở lại bởi vì chưa bao giờ chúng ta chia cách. Thành thử nếu quý vị được nối lại, quý vị sẽ cảm thấy quý vị là tôi, hoặc tối thiểu cũng là một phần của tôi. Ðó là lẽ thường. Minh Sư đương nhiên có thể tách ra thành hàng ngàn, hàng triệu chúng sinh, làm thành cả thế giới. Nhưng không phải chỉ có vậy thôi.

V: Minh Sư làm vậy sao?

SP: ừ, hơn nữa, nhiều khi Minh Sư phải lấy một số các "phần tử" của chính mình để mà giúp Họ trong công việc của Họ. Cho nên người nào mà quý vị thấy làm việc nhiều, thành tâm, và có thể nghiệm tốt, chắc họ là một trong những phần nhỏ của Minh Sư.

V: Con muốn nói cám ơn Sư Phụ đã giúp đỡ con trong tất cả những giờ phút không vui trong cuộc đời con. Vậy thôi.

SP: Giờ phút không vui hay vui nhất?

V: Những giờ phút không vui cũng như giờ phút vui nhất.

SP: OKay.

V: Cám ơn Sư Phụ.

SP: Không có chi. Cám ơn Thượng Ðế!