Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S#93

[English]
Please choose one of the following VN fonts

[VISCII] [VPS] [VNI] [VNU] [TCVN] [VKD] [SCV/VIQR]

Muc Luc

Ve ep Thien ang Giang The.

 1. Li Cua S Phu

  Thuan Theo Thien Y / at Sc Chan ong Nhanh Hn

 2. Tin Tong Quat

  Togo, Tay Phi / Hoa Ky / Tch Lan / Me Tay C / Melbourne, Uc Chau / Costa Rica / Formosa

 3. S Phu Khai Th

  Huyen B Cua Vu Tru / Nhng He Thong Lam Viec Trong Vu Tru / S Hieu Nghiem Cua Thien nh

 4. Than Ky Cam ng

  The Nghiem Cua Van Vat ong Nhat Thee / Disneyland Tai Thien Quoc

  / Ven Man Ao Tng Ben Ngoai Cua Cap Mat

 5. Van ap Chon Loc

  Phuc Sinh / Tai Sao Minh S Can Phai Tho Tam An?/ Minh S Biet Tat Ca Moi Th

 6. Tin ac Biet

  Nhng Ghi Chu Ve Viec Xay Dng ao Trang Vnh ong / Tr Hue Cua To Tien / ao Trang Mien Thng Gii / Thien Quoc La ay / Minh S Va e T ong Mot The / S Cau Thong Ben Trong / B En Cua S Tap Trung / en B B Ngan / Nhng Giai Thoai Tai Phi Trng / Hanh Trnh Tnh Thng Khong Ngng Ngh, S Phu en Tham Trung My ap ng S Mong i Cua ong Tu

 7. Am Nhac va i Song

  Ngay Dien Kien Ngi

 8. Quan iem

  Thuyet Lang Man

 9. Th

  Bai Th Ca Tung Thanh Hai Vo Thng S / Buong Bo

 10. San Khau ien Anh

  Contact

 11. Hanh ong Tnh Thng

  Nhng Hoat ong Tnh Thng Cung Luc / Quang Tam Ti Tre Em B Ngc ai / Tng Trnh Cong Tac Cu Giup Nhng Ngi Ngheo Kho Va Tre Mo Coi Tai Formosa / Tnh Thng Lam ep i Song / ong Gop Vao AmeriCares

 12. Giao Ly Chon Loc

  Thien ang Va a Nguc

 13. Tren ng Tu Hoc

  Qua au Cng a Nt / Hanh Trnh Trong Vu Tru

 14. Nang Cao Tam Thc

 15. Th Cam Ta

 16. Lien Lac Vien Cua Chung Ta Tren Toan The Gii


Thanh Hai Vo Thng S Ban Tin 93
Xuat ban ngay 30/6/1998
Thanh lap t ngay 01/04/1990
Nha xuat ban: Hoi Quoc Te Thanh Hai Vo Thng S
Chu nhiem: Lin-Ping-Xing
Chu But: Ban Bao Ch

Ban tin Thanh Hai Vo Thng S c phat hanh bang nhieu th tieng: Au Lac, Trung Hoa, Anh, Phap, c, Nhat Bon, Nam Dng, ai Han, Bo ao Nha, Tay Ban Nha, Thai va san sang cung ng theo yeu cau.

Cung co tren mang li khap the gii:

http://www.sumachinghai.org.tw/ (Formosa)
http://www.chinghai.com (Tan Gia Ba)
http://quanyin.org (My Quoc)
http://mason.gmu.edu/~lduan/indexl.html (My Quoc)
http://www.spiritweb.org/Spirit/audiovideo-archive-sumachinghai.html (My Quoc)
http://www.GodsDirectContact.org (Gia Na ai co am thanh)
http://members.aol.com/ChingHai/d_hpage.htm (c Quoc va tieng c)
http://mach.ulb.ac.be/~ifaybish/ (B Quoc)
http://ourworld.compuserve.com/homepages/quanyin/ (Anh Quoc)
http://www.bookzone.com/bookzone/10000190.peek.html
(at sach - I have come to take you home)
lovesrc@www7.clever.net (Ban tin tc)