Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#93

[English]
Please choose one of the following VN fonts

[VISCII] [VPS] [VNI] [VNU] [TCVN] [VKD] [SCV/VIQR]

Mc Lc

V p Thin ng Ging Th.

 1. Li Ca S Ph

  Thun Theo Thin / t Sc Chn ng Nhanh Hn

 2. Tin Tng Qut

  Togo, Ty Phi / Hoa K / Tch Lan / M Ty C / Melbourne, c Chu / Costa Rica / Formosa

 3. S Ph Khai Th

  Huyn B Ca V Tr / Nhng H Thng Lm Vic Trong V Tr / S Hiu Nghim Ca Thin nh

 4. Thn K Cm ng

  Th Nghim Ca Vn Vt ng Nht Th / Disneyland Ti Thin Quc

  / Vn Mn o Tܪng Bn Ngoi Ca Cp Mt

 5. Vn p Chn Lc

  Phc Sinh / Ti Sao Minh S Cn Phi Th Tm n?/ Minh S Bit Tt C Mi Th

 6. Tin c Bit

  Nhng Ghi Ch V Vic Xy Dng o Trng Vnh ng / Tr Hu Ca T Tin / o Trng Min Thܮng Gii / Thin Quc L y / Minh S V T ng Mt Th / S Cu Thng Bn Trong / B n Ca S Tp Trung / n B B Ngn / Nhng Giai Thoi Ti Phi Trܩng / Hnh Trnh Tnh Thng Khng Ngng Ngh, S Ph n Thm Trung M p ng S Mong i Ca ng Tu

 7. m Nhc v i Sng

  Ngy Din Kin Ngܩi

 8. Quan im

  Thuyt Lng Mn

 9. Th

  Bi Th Ca Tng Thanh Hi V Thܮng S / Bung B

 10. Sn Khu in nh

  Contact

 11. Hnh ng Tnh Thng

  Nhng Hot ng Tnh Thng Cng Lc / Quang Tm Ti Tr Em B Ngܮc i / Tܩng Trnh Cng Tc Cu Gip Nhng Ngܩi Ngho Kh V Tr M Ci Ti Formosa / Tnh Thng Lm p i Sng / ng Gp Vo AmeriCares

 12. Gio L Chn Lc

  Thin ng V a Ngc

 13. Trn ܩng Tu Hc

  Qu u Cng Nt / Hnh Trnh Trong V Tr

 14. Nng Cao Tm Thc

 15. Th Cm T

 16. Lin Lc Vin Ca Chng Ta Trn Ton Th Gii


Thanh Hi V Thܮng S Bn Tin 93
Xut bn ngy 30/6/1998
Thnh lp t ngy 01/04/1990
Nh xut bn: Hi Quc T Thanh Hi V Thܮng S
Ch nhim: Lin-Ping-Xing
Ch Bt: Ban Bo Ch

Bn tin Thanh Hi V Thܮng S ܮc pht hnh bng nhiu th ting: u Lc, Trung Hoa, Anh, Php, c, Nht Bn, Nam Dng, i Hn, B o Nha, Ty Ban Nha, Thi v sn sng cung ng theo yu cu.

Cng c trn mng lܧi khp th gii:

http://www.sumachinghai.org.tw/ (Formosa)
http://www.chinghai.com (Tn Gia Ba)
http://quanyin.org (M Quc)
http://mason.gmu.edu/~lduan/indexl.html (M Quc)
http://www.spiritweb.org/Spirit/audiovideo-archive-sumachinghai.html (M Quc)
http://www.GodsDirectContact.org (Gia N i c m thanh)
http://members.aol.com/ChingHai/d_hpage.htm (c Quc v ting c)
http://mach.ulb.ac.be/~ifaybish/ (B Quc)
http://ourworld.compuserve.com/homepages/quanyin/ (Anh Quc)
http://www.bookzone.com/bookzone/10000190.peek.html
(t sch - I have come to take you home)
lovesrc@www7.clever.net (Ban tin tc)