Tin Ba Tây

Chia Sẻ Chân Lý
Trong Ngày Phật Ðản

[Sao Paulo] Vào ngày 26 tháng 5, 2002, hơn 6000 người đã tới Vận Ðộng Trường Ibirapuera để chào mừng Lễ Phật Ðản lần thứ 2546.

Ðối với những phật tử tại Sao Paulo, đây là Ngày Hòa Bình, ngày mà nhiều người khắp nơi trong xứ Ba Tây tụ tập ăn mừng. Những đồng tu chúng ta từ Trung Tâm Sao Paulo lập tức phối hợp một đội công tác, và phân phát trên 3000 truyền đơn đến những người tham dự lễ đi ngang xe "Chia Sẻ Chân Lý Quán Âm". Xe được dán những bích chương khổng lồ của Sư Phụ và liên tục chơi bản nhạc "Mãi Mãi Yêu Thương" của Ngài.ờ