Tin Gia Nã Ðại

Chia Sẻ Chân Lý Tại Montreal

[Montreal] Vào ngày 19 tháng 5, 2002, đồng tu Montreal đã tổ chức buổi hội thảo truyền hình tại Trung tâm Montreal. Sau phần giới thiệu ngắn và buổi chiếu phim thuyết pháp, quan khách đã được mời dùng bữa gồm những món chay đặc biệt và được cống hiến sách biếu. Bầu không khí thật vui tươi khẳng định, quan khách rất hâm mộ giáo lý và triết lý của Sư Phụ, và vài ngày sau đó đã trở lại học pháp Thiền Phương Tiện. Một số quan khách tham dự đã nán lại đến chiều để bàn luận những đề tài tâm linh với đồng tu và sau đó đã miễn cưỡng rời khỏi hội trường.