Thanh Hai Vo Thng Se em s khai ngo tam linh en cho dan chung ai Han, th trng thanh pho Han Thanh, ong Cho Soon, trong khi tro chuyen cung S Phu, a chan thanh mong rang Ngai se thuyet giang thng xuyen hn ai Han.Ban Tin 81
Muc Luc

 1. Tin Tc Suma

 2. Nang Cao Tam Thc

 3. Li Phap Cam Lo

 4. Li Cua S Phu

 5. Tuyen au

 6. Chuyen Nho Tu Hanh

 7. Gii Thieu Sach Hay

 8. Th Tn Thay Tro

 9. Bao Ch o ay

 10. S Phu Khai Th

 11. Van ap Chon Loc

 12. Giao Ly Chon Loc


 13. Ban Co Biet

 14. Th

 15. Tren ng Tu Hoc

 16. Cam ng Than Ky

 17. Hanh ong Tnh Thng

 18. Nha Hang Chay Tren Khap The Gii

 19. ien Anh Suma

 20. Ngi Tot Viec Tot

 21. Lien Lac Vien Cua Chung Ta Tren Toan The Gii


Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S 81
Xuat ban ngay 30/5/1997
Thanh lap t ngay 01/04/90
Nha xuat ban: Hoi Quoc Te Thanh Hai Vo Thng S
Chu nhiem: Lee Yen-Fang
Chu But: Lee Yen-Fang
Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S c phat hanh bang nhieu th tieng: Au Lac, Trung Hoa, Anh, Phap, c, Nhat Bon , Nam Dng, ai Han, Bo ao Nha, Tay Ban Nha, va Thai, va san sang cung ng theo yeu cau.
Cung co tren mang li khap the gii:
http://fiber.ieo.nctu.edu.tw:5000/
http://quanyin.org
http://futures.phys.cmu.edu/
http://www.magi.com/~quanyin/homepage.html
http://www.odyssee.net/~beaumont
~