#91

[English]

Please choose one of the following VN fonts:

[ VISCII | VPS | VNI | VNU | TCVN | VKD | SCV/VIQR ]

Click here to download VN fonts


Ch Thch Hnh nh:

Cnh gii ti cao l mt ngܩi c th sng mt ǩi sng bnh thܩng nh l con ngܩi tm thܩng vy, ng thi li c siu thc siu vܮt u c, siu vܮt tt c s vt trong v tr.

Mc Lc #91

 1. Tin Th Gii

  o Solomon / c Chu / Formosa / Hoa K / Gia N i

 2. Tin Ngn

 3. S Ph K Chuyn

  Pht Ti Tm

 4. S Ph Khai Th

  Ngha Chn Thc Ca Khng Bo Lc

 5. Vn p Chn Lc

  Nghip St

 6. Tܩng Trnh c Bit

  Lun n Mng Khn T / ! S Ph Ti Anh Quc! /
  Cuc Hnh Trnh Ca Ti Vi Minh S

  Ngy No Cng Tuyt Vi / Cu Nguyn V Hi Hܧng

 7. Thn K Cm ng

  S Ph Dn Cha Ln Thin Quc / S Gii Thot Ca ng Ni
  Cha Ching Hai / S Gia Tr Ca Mt Thnh Nhn

 8. Quan im

  Tr Liu Bng m Nhc / S Quan-Trng Ca m-Nhc

 9. Bo Ch y

  Hc Nhc T Nh Lm Tng Trܪng No B / m Thanh Tt Cho Carlos
  Ngi Sao Mi T ng Phng / King n / n Chay /
  Ht Khi Thuc Lm Tr Em B Nhim c Mng Nh /
  Ht Thuc L Trong Nh "Git Hi Tr Em"/ Tn Tt V Tui Th

  nh Sng v m Thanh Ca Thܮng / Con ܩng Chnh ng

 10. Tuyn u

  Ma Xun Ti Gobi

 11. Chuyn Thnh Kinh

  Bi Thuyt Ging Trn Ni

 12. Th
  M V i Ca Con / Nim Vui Mi

 13. Trn ܩng Tu Hc
  Ngܩi Hܧng Dn Linh Hn Ti / Sng Trong Thin ng Ti Th / Gii Thot Xch Xing

  Hiu Lm

 14. Gia nh Qun m

  "Hi Nhi B Quan" v Hai Ci Ti Ng /
  Bin Th H Sau Thnh Ct Tr Ca Th Gii

 15. Hnh ng Tnh Thng

  Cng Tc Cu Tr Nn Bo Bng Tuyt / Nhng Mn Qu Tt Cho Cc
  Gia nh Ngho / Cung Phong D Di Tn Ph Nhiu Ni /
  Chuyn i Cu Tr Bo El Nino Ti M-Ty-C /
  Thm Ving Ngܩi Ngho Kh C c Ti Formosa - Thng 2 1998

 16. Thi i n Chay

  L Do n Chay - Sc Khe v Sinh Lc -- V Lng T Bi / n Chay Tuyt Diu

 17. Trang Sau Bn Trong - Ngh Thut V Thܮng

  N Trang Thin ܩng Kiu Mi Ca Suma Ching Hai

 18. Ba Sau - Hng V Thin ng

  Bnh Vanilla n Gin / Bnh Cun Thy S

 19. Lin Lc Vin Ca Chng Ta Trn Ton Th Gii


Suma Ching Hai Bn Tin 91
Xut bn ngy 30/4/1998
Thnh lp t ngy 01/04/1990
Nh xut bn: Hi Quc T Suma Ching Hai
Ch nhim: Lee Yen-Fang
Ch Bt: Lee Yen-Fang
Bn tin Suma Ching Hai ܮc pht hnh bng nhiu th ting: u Lc, Trung Hoa, Anh, Php, c, Nht Bn, Nam Dng, i Hn, B o Nha, Ty Ban Nha, Thi v sn sng cung ng theo yu cu.
Cng c trn mng lܧi khp th gii:
http://www.GodsDirectContact.org (Gia N i c m thanh)
http://www.sumachinghai.org.tw/ (Formosa)
http://www.chinghai.com (Tn Gia Ba)
http://quanyin.org (M Quc)
http://mason.gmu.edu/~lduan/indexl.html (M Quc)
http://www.magi.com/~quanyin/homepage.html (Gia N i)
http://members.aol.com/ChingHai/d_hpage.htm (c Quc v ting c)
http://mach.ulb.ac.be/~ifaybish/ (B Quc)
http://ourworld.compuserve.com/homepages/quanyin/ (Anh Quc)
http://www.bookzone.com/bookzone/10000190.peek.html
(t sch - I have come to take you home)
lovesrc@www7.clever.net (Ban tin tc)

Go To Top

[HOME]

Questions or Comments


Download VN fonts
[ VISCII at Saigonnet | VISCII at Trichlor | VPS | VNI ]