Please choose one of the following VN fonts:

[ VISCII | VPS | VNI | SCV/VIQR ]

Click here to download VN fonts


hnh nh:
Thin T Ma Ging Sinh, ǡm mnh trong Thnh Quang v ܮc nng cao bi ting nhc thanh tao.

Mc Lc # 89

 1. Tin Tc Suma
  • i Hn
  • Formosa
  • M Lai
  • Costa Rica
  • Guatemala
  • Peru

 2. Tuyn u
  • Tin Tc T "Gii Ngn H"
  • Mt Tp Ch in T Trnh By Hp Dn v Nhng Tc Dng Thnh Th Nng ng Cho Nhng Ngܩi X Dng Mng Lܧi in T

 3. S Ph Khai Th

 4. Tܩng Trnh c Bit
  • Mt L Ging Sinh Vui Ti -- S Lܮc V Cuc B Quan Ti Hoa Thnh n
  • Mn Qu Ging Sinh Tt Nht
  • Hnh Trnh Tm Linh Ca Ti
  • Tnh Thng Thnh Thin Ca Thܮng
  • Trng Phng
  • Ho Quang Ti Nh Nhng Ngn Sng
  • p Li Cu Nguyn
  • Tay Mt Trng
  • S May Mn Trong Ci Trang

 5. Li Php Cam L

 6. Bo Ch y
  • Washington Chinese News, U.S.A.
  • Washington China Post, U.S.A.
  • World Daily News, U.S.A.
  • Nguyt San "Vn Ha", California, U.S.A.
  • Gi Mi -- Vit Nam Tun Bo, U.S.A.
  • Sc Sng, U.S.A.
  • Asian Fortune, U.S.A.

 7. Th Cm T

 8. Ngh Thut V Thܮng
  • Ng Vi Ch Hng

 9. Tr Hu Khi Hi
  • Tnh Thng Trong Gia nh

 10. Nng Cao Tm Thc

 11. Thi i n Chay
  • Chܧng Ngi Trn Con ܩng Tu Hnh
  • Tnh Thng Vi T
  • Tin Tc Gn y V Vn n Tht
  • "Ngܩi n Chay Cng Chim Gii Th Thao "
  • Phn Thܪng Khi n Chay

 12. Nh Hng Chay Trn Ton Th Gii

 13. Hnh ng Tnh Thng
  • Nhn Thy S Nguy Hi Ca Ma Ty
  • nh Nng Ma ng
  • Thng Yu Sn Sc Nhng Ngܩi V Gia C

 14. Th Ca Mt Bn Nh
  • Mt Ba n Tra m Lng

 15. Th Tn Thy Tr
  • S Ph Hn Gn Tri Tim Tan Nt Ca Ti
  • Tn K S Cc

 16. Gii Thiu Sch
  • Khoa Hc V S ng Nht Th Trong V Tr (Da theo cun "nh Sng Bn Trn" ca bc s Raymond A. Moody, Jr.,M.D.)

 17. Gio L Chn Lc
  • Ngha Chn Thc Ca S "X B"

 18. Thn K Cm ng
  • Tnh Thng Ca S Ph Cu T
  • Cm ng Thn K Trong Ba n Ti
  • Bao Bc Bi Chn Tnh
  • Mt Chuyn Ln Thin Quc

 19. in nh Suma
  • Bay V Nh

 20. Th
  • n Chn Ca Minh S

 21. Lin Lc Vin Ca Chng Ta Trn Ton Th Gii

 22. Hnh nh gn y ca Suma Ching Hai

Suma Ching Hai Bn Tin 89
Xut bn ngy 15/2/1998
Thnh lp t ngy 01/04/1990
Nh xut bn: Hi Quc T Suma Ching Hai
Ch nhim: Lee Yen-Fang
Ch Bt: Lee Yen-Fang

Bn tin Suma Ching Hai ܮc pht hnh bng nhiu th ting: u Lc, Trung Hoa, Anh, Php, c, Nht Bn, Nam Dng, i Hn, B o Nha, Ty Ban Nha, Thi v sn sng cung ng theo yu cu. Cng c trn mng lܧi khp th gii:

http://www.sumachinghai.org.tw/ (Formosa)
http://quanyin.org (M Quc)
http://www.magi.com/~quanyin/homepage.html (Gia-N-i)
http://www.magi.com/ (Gia-N-i)
http://www.GodsDirectContact.org/ (Gia-N-i)
http://www.chinghai.com (Tn-Gia-Ba)
lovesrc@www7.clever.net (Ban tin tc)

Go To Top

[HOME]

Questions or Comments


Download VN fonts
[ VISCII at Saigonnet | VISCII at Trichlor | VPS | VNI ]RealAudio Test Page
In Vietnamese