Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#94
Mc Lc

[English]

Please choose one of the following VN fonts

[VISCII] [VPS] [VNI] [VNU] [TCVN] [VKD] [SCV/VIQR]

Ch Thch Hnh nh: Cch duy nht l chn la lm chng sanh cao qu. D kh khn th no cng tin bܧc, d c xa, c cao bao nhiu cng bay ln. Chng ta phi lun c gng v c gng.

Thanh Hi V Thܮng S

 • Tin c Bit

  i Hi Tm Linh Ti California

 • Gio L Chn Lc

  T Thng Hoa Ln ng Cp Khng nh / Hy Tp Trung Thch ng Vi Mi Thay i

 • Tin Tng Qut

  Gia N i / Hng Kng / c i Li

 • Thn K Cm ng

  Lng Thnh S ܮc Gia Tr Vi S Hܧng Dn Ca S Ph / S Ph

  Nghe Thy Ri / Xe ng Ti Hay Ti ng Xe?/ V My Bay Thn K

 • Gio L Ca Minh S Thi Xa

  Tm Chay

 • Li Php Cam L

 • Quan im

  Khng Cn Phi Hon Tܪng V Nhc Thn Ca S Ph

 • Th

  Ai ang Gi Ai / Ting Gi Ca Cha / nh Trng, Git L / S Ph, Chc Bnh An

 • Nng Cao Tm Thc

  Bng Thu Hnh Mi Nht / Khung Ca Chia X/ Nu n Gii Khng Kh!

 • o Trng y

  Mt Nh Chi Thin ng Mi Ta Sng Tnh Thng Ca S Ph

 • Tnh Thy Tr

  Hng V Ca Tri Xoi

 • Chuyn Nh Tu Hnh

  Phc V Gip Mnh Tt Hn / Cm Hng T Tri To / S Ph Thng Ht Mi Ngܩi

 • S Ph Khai Th

  Nhn Thc Thܮng Tnh Trong Chng Ta

 • Nh Hng Chay Trn Ton Th Gii

 • S Ph K Chuyn Vui

  Tht Khng ?/ Ti Bit Vy! / V Con B / Cng Gi Vy! / B Quyt Sng Lu

 • Trn ܩng Tu Hc

  Ln u Tin ܮc Cng Chu! / Tm Ln, Lc Ln, Phܧc Ln

 • S Ph K Chuyn

  S Thnh Tm

 • Thi i n Chay

  Ingrid Newkirk - Mc Y Phc Bng Vi V n Chay / S Quan Trng

  Ca Vic n Chay Bi Lun T "Khng Hong Hng Triu"

 • V Tr

  Tng Quan Mt Thit Gia Cc Chng Sanh Trong V Tr

 • Hnh ng Tnh Thng

  S Ph Gip Nn Nhn Trn Chy Rng Ti Florida

 • Lin Lc Vin Ca Chng Ta Trn Ton Th Gii

 • Ngh Thut V Thܮng

  Mt Cnh Gii Trong Ci Thܮng ThinThanh Hi V Thܮng S Bn Tin 94
  Xut bn ngy 30/7/1998
  Thnh lp t ngy 01/04/1990
  Pht hnh: Hi Quc T Thanh Hi V Thܮng S
  Ch nhim: Lin-Ping-Xing
  Bn tin Thanh Hi V Thܮng S ܮc pht hnh bng nhiu th ting:
  u Lc, Trung Hoa, Anh, Php, c, Nht Bn, Nam Dng, i Hn,
  B o Nha, Ty Ban Nha, Thi v sn sng cung ng theo yu cu.
  Cng c trn mng lܧi khp th gii:
  http://www.chinghai.org.tw/ (Formosa)
  http://www.chinghai.com (Tn Gia Ba)
  http://quanyin.org (M Quc)
  http://mason.gmu.edu/~lduan/indexl.html (M Quc)
  http://www.spiritweb.org/Spirit/audiovideo-archive-sumachinghai.html (M Quc)
  http://www.GodsDirectContact.org (Gia N i c m thanh)
  http://members.aol.com/ChingHai/d_hpage.htm (c Quc v Ting c)
  http://mach.ulb.ac.be/~ifaybish/ (B Quc)
  http://ourworld.compuserve.com/homepages/quanyin/ (Anh Quc)